Vastaa kyselyymme yhdenvertaisuudesta! Svara på vår enkät om likabehandling! Participate in our survey on equality!

FI / SV / EN

Kuinka hyvin huomioimme toiminnassamme moninaisuuden liittyen esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, perhesuhteisiin, ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen ja terveydentilaan? Ilmeneekö toiminnassamme syrjintää ja häirintää, ja minkälaista? Miten voisimme kehittää toimintamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Olemme tekemässä Sateenkaariperheille ja Perhesuhdekeskukselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja tätä varten haluamme kuulla sinun mielipiteesi. Auta meitä kehittämään toimintamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja vastaa anonyymiin kyselyyn!

Kysely on suunnattu kaikille, jotka ovat osallistuneet viimeisen viiden (5) vuoden aikana tai jotka haluaisivat osallistua Sateenkaariperheiden ja/tai Perhesuhdekeskuksen toimintaan, pois lukien ammattilaisille tarkoitetut koulutukset. Toimintaamme on esimerkiksi valtakunnallinen ja eri paikkakunnilla järjestettävä vertaistoiminta, leirit, erilaiset tapahtumat, luennot, koulutukset tai tuki- ja neuvontapalvelut.

Toivomme vastauksia myös heiltä, jotka eivät ole vielä osallistuneet toimintaamme tai käyttäneet palveluitamme, mutta ovat esimerkiksi seuranneet viestintäämme tai olisivat kiinnostuneita osallistumaan toimintaamme.

Kyselyyn vastaaminen vie 5-20 minuuttia. Kysely on anonyymi ja käsittelemme vastauksia luottamuksellisesti. Raportoimme tuloksista niin, että yksittäiset vastaajat tai tilanteet eivät ole tunnistettavissa.

Vastaa kyselyymme 28.5.-24.6.

Käytämme vastauksia toimintamme kehittämiseen. Sateenkaariperheet ry:ssä on käynnissä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluprosessi niin henkilöstön kuin toimintojen ja palveluiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työryhmään kuuluvat työntekijät Sanna Metsäpuu (työryhmän vetäjä), R Räihä ja Tiina-Emilia Kaunisto, toiminnanjohtaja Juha Jämsä sekä hallituksen jäsenet Inkeri Tanhua, Petri Segerholm ja Markus Oja.

Lisätietoa kyselystä ja prosessista: sanna.metsapuu (at) perhesuhdekeskus.fi

SV

Hur väl tar vi hänsyn till mångfald i vår verksamhet, såsom kön, sexuell läggning, familjerelationer, ålder, ursprung, medborgarskap, språk, religion, tro, funktionshinder och hälsotillstånd? Förekommer det diskriminering och trakasserier i vår verksamhet och av vilket slag? Hur kan vi utveckla jämställdheten och likabehandlingen i vår verksamhet?

Vi arbetar för närvarande med en jämställdhets- och likabehandlingsplan för Regnbågsfamiljer rf och Familjerelationscentret (Perhesuhdekeskus) och är intresserade av att höra dina åsikter. Hjälp oss att utveckla jämställdheten och likabehandlingen i vår verksamhet och svara pä vår anonym enkät!

Enkäten riktar sig till alla som under de senaste fem åren har deltagit eller som skulle vilja delta i Regnbågsfamiljers och/eller Familjerelationscentrets verksamhet (inte skolning för professionella). Vår verksamhet omfattar till exempel rikstäckande och lokala kamratstödjande aktiviteter, läger, olika slags evenemang, föreläsningar, utbildningar eller stöd- och rådgivningstjänster.

Vi vill också gärna ha svar från dig som ännu inte har deltagit i våra aktiviteter eller använt våra tjänster, men som till exempel har följt vår kommunikation eller är intresserad av att delta i vår verksamhet.

Det tar 5-20 minuter att svara pä enkäten. Vi behandlar svaren konfidentiellt och rapporterar resultaten så att det inte är möjligt att identifiera enskilda respondenter eller situationer. Vi använder svaren för att utveckla vår verksamhet.

Svara på vår enkät 28.5.-24.6.

Mera information: sanna.metsapuu (at) perhesuhdekeskus.fi

EN

How well are we able to take into account diversity of e.g. gender, sexual orientation, family relations, age, origin, nationality, language, religion, conviction and beliefs, ability or health? Are there cases of discrimination or harassment related to our activities and services, and if so what kind? How could we improve our work in terms of equality and non-discrimination?

We are devising an equality and non-discrimination plan for Rainbow Families Finland and Family Relations Centre (Perhesuhdekeskus) and we would love to hear your views. Help us to improve our work in terms of equality and non-discrimination and participate in our survey!

The questionnaire is aimed at all who have in the past five years taken part in, or would like to take part in activities offered by Rainbow Families or Family Relations Centre (not incl. trainings for professionals). Our work has included, e.g. peer-to-peer gatherings both nationally and locally, camps, different events, lectures, trainings, and support and counselling services.

We also hope for replies from individuals who have yet to take part in our activities or use our services, but who have been following our communication efforts, or may be interested in taking part in our activities at a later time.

This questionnaire will take approximately 5-20 minutes to complete. Your responses will be kept confidential and individual respondents or situations cannot be identified in the reporting. We will use the responses to improve our activities and services.

Participate in the survey 28.5.-24.6.

More information: sanna.metsapuu (at) perhesuhdekeskus.fi