Päivittyvä uutinen: Sateenkaariperheiden lapsettomuushoidot julkisilla klinikoilla

Päivitetty viimeksi 9.9.2020:

Sairaanhoitopiirit ovat aloittaneet tai aloittamassa lahjasoluhoidot tarkoituksenaan palvella myös naispareja ja itsellisiä naisia. Hoidot on tarkoitus aloittaa kaikissa viidessä lapsettomuushoitoja tarjoavassa yliopistosairaalassa sitä mukaan, kun kunkin sairaanhoitopiirin luvat ja järjestelmät mahdollistavat hoitojen aloittamisen. Tässä tilannekatsaus asiasta perustuen tietoihin, joita Sateenkaariperheet ry on toistaiseksi saanut kerättyä asiaan liittyvistä suunnitelmista. Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikki hoidot tarjotaan yhdenvertaisin perustein. Olennaista on myös se, että saadaan innostettua riittävästi lahjoittajia piirien sukusolupankkeihin. HUS, TAYS ja TYKS ovat jo ehtineet avata omat pankkinsa. Muut aikovat hoitaa siittiöillä, munasoluilla ja alkioilla. TYKS ainoastaan siittiöillä.

Sairaanhoitopiirien tilanteet:

  • Helsinki ja Uusimaa (HUS): ottaa lähetteitä vastaan, hoidot aloitettu loppuvuodesta 2019, sukusolunpankki avattu: www.sukusolupankki.fi.
  • Pirkanmaa (TAYS): ottaa lähetteitä vastaan, hoidot aloitettu vuonna 2020, sukusolupankki avattu: lahjoitaihme.fi
  • Varsinais-Suomi (TYKS): ottaa lähetteitä vastaan, hoidot aloitettu 2020, sukusolupankki avattu (vain siittiöt): http://www.vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/Sivut/sperman-luovuttaminen.aspx
  • Pohjois-Savo (KYS): ottaa lähetteitä vastaan, odotetaan sukusolupankin lupia, hoidot aloitettaneen vasta vuoden 2021 alkupuolella
  • Pohjois-Pohjanmaa (OYS): ottaa lähetteitä vastaan, odotetaan sukusolupankin lupia, hoidot aloitettaneen vasta vuoden 2021 alkupuolella

 

Tilanne tähän saakka

Julkinen terveydenhuolto on aikaisemmin kieltäytynyt palvelemasta naispareja ja itsellisiä naisia. Viime vuosien ajan julkiset klinikat eivät ole tehneet lahjasoluhoitoja kenellekään. Lahjasoluhoitojen merkittävimpiä potilasryhmiä ovat naisparit, itselliset naiset ja transtaustaiset henkilöt. Aikaisemmin he ovat joutuneet maksamaan hoidoistaan yksityisissä palveluissa. Kelan yksityisen hoidon korvauskäytäntö on noudattanut julkisen terveydenhuollon syrjiviä periaatteita, eivätkä sateenkaariperheet ole käytännössä saaneet edes Kelan maksamia (pieniä) korvauksia yksityisten hoitojen käyttämisestä. Kela ilmoitti meille pohtivansa sairausvakuutuskorvaukset uudestaan nyt kun sairaanhoitopiirien hoitokäytännöt muuttuvat, mutta ovat päätyneet siihen, että julkisten klinikoiden käytännön muutos ei johda muutoksiin kela-korvausten osalta. Etsimme nyt sateenkaariperheitä haastamaan Kelan korvauskäytäntö tuomioistuimen käsiteltäväksi.  Myös transihmisten hoitaminen omilla sukusoluilla ja sukusolujen tallettaminen ennen sukupuolen korjausta on ollut parhaimmillaankin sattumanvaraista.

Lukuisat laillisuusvalvojat, sosiaali- ja terveysministeriö ja sosiaali- ja terveysministeri ovat yrittäneet puuttua syrjivään käytäntöön koko vuosikymmenen ajan. Ministeriön ohjeista, ministerin paimenkirjeistä ja useiden laillisuusvalvojien langettavista päätöksistä huolimatta sairaanhoitopiirit jatkoivat syrjiviä käytäntöjään. Vasta kun hallinto-oikeudet keväällä 2019 vahvistivat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan langettavan päätöksen, piirit ilmoittivat käynnistävänsä omat lahjasolupankinsa ja aloittavansa hoidot myös ”sosiaalisin perustein”, tarkoittaen naispareja ja itsellisiä naisia.

 

Sairaanhoitopiirien yhteiset suunnitelmat

Kaikki viisi ERVA-sairaanhoitopiiriä, jotka tarjoavat lapsettomuushoitoja, ovat valmistelleet yhdessä lahjasoluhoitojen antamisen kriteereitä. Kriteerit eivät ole sairaanhoitopiirejä juridisesti velvoittavia, ja yksittäiset hoitopäätökset tehdään aina henkilökohtaisen harkinnan pohjalta, vieläpä niin, että jokaisen hoidon jälkeen tehdään uusi, yksilöllinen hoitopäätös.

Kriteerit ovat sairaanhoitopiirien itse itselleen tekemiä suosituksia. Terveydenhuollon valvonta- ja ohjausviranomaiset Valvira, Fimea ja Palko eivät ole (ainakaan toistaiseksi) halunneet ottaa niihin kantaa. Hoitojen saamisen kriteerit ovat tiukahkot. Tämä ei kuitenkaan ole yllättävää julkisessa terveydenhuollossa. Sateenkaariperheet ry pyrkii varmistamaan, että kriteereitä sovelletaan yhdenvertaisesti eri potilasryhmiin. Pidämme lähtökohtaisesti tärkeänä, että hoitoja annettaan yhteneväisin perustein eri sairaanhoitopiireissä.

Lahjasoluhoitojen tekemisen edellytyksenä on, että sairaanhoitopiireillä on käytettävissään lahjoitettuja sukusoluja. Sairaanhoitopiirit ovat yhdessä päättäneet, että lahjasoluja eikä hoitoja ryhdytä ostamaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tarkoituksena on perustaa oma lahjasolupankki kullekin viidelle sairaanhoitopiirille. Sateenkaariperheet ry tukee lahjasolupankkien tiedotusta lahjasolujen saamiseksi.

Sairaanhoitopiirit eivät voi tarjota hoitoja, jos lahjasoluja ei ole saatavilla. Tältä osin lahjasoluhoitoihin ei voida soveltaa hoitotakuuta. Muilta osin myös lahjasoluhoitojen antamiseen sovelletaan normaalisti hoitotakuun maksimiodotusaikoja. Hoitotakuu toimii siis siihen saakka, kun potilas laitetaan lahjasolujonoon. Kaikki lahjasoluhoitoja tarvitsevat laitetaan samaan jonoon. Jos parilla / henkilöllä on oma luovuttaja, ei tarvitse odottaa soluja lahjasolujonossa. Tällöinkin saattaa joutua odottamaan itse hoitotoimenpidettä (esim IVF) hoitotakuun mahdollistamien odotusaikojen puitteissa.

 

Kenelle hoitoja sitten ryhdytään antamaan ja millä perusteilla?

Saamiemme tietojen perusteella lahjasoluhoitoja voidaan tehdä julkisilla klinikoilla kaikilla soluilla (munasolut ja siittiösolut), kaikille pareille (eri ja samaa sukupuolta oleville), itsellisille naisille ja myös transmiehille. Muista poiketen TYKS tarjoaa hoitoja vain siittiöillä. Hoitoja annetaan myös ”sosiaalisin perustein” eli silloinkin kun ei ole todettu lääketieteellistä hedelmällisyyden alenemista, jos hoidettavilla ei ole omasta takaa kaikkia tarvittavia soluja. Tämä tarkoittaa myös inseminaatiohoitoja naispareille, itsellisille naisille ja muille potilaille, joilla ei ole toimivia siittiöitä omasta takaa.

Lahjasoluhoitoihin sovelletaan samoja periaatteita kuin kaikkiin julkisesti tarjottaviin lapsettomuushoitoihin. Hoitoja ei tehdä, jos hoitotoimenpiteen onnistumistodennäköisyydeksi arvioidaan alle 10%, jos parilla on jo ennestään kaksi yhteistä lasta, tai jos hoidettava on yli 40-vuotias hoitopäätöstä tehdessä tai hänen painoindeksinsä (BMI) on yli 35. Jos hoitojen yläikäraja lähenee, kannattaa huomioida, että ennen hoitavan lääkärin hoitopäätöstä aikaa voi kulua lähetteen saamiseen ja esitutkimusten tekemiseen useampia kuukausia. Tällä hetkellä esimerkiksi HUS ei ota vastaan lähetteitä 39,5 vuotta vanhemmilta, koska eivät ehdi tehdä hoitopäätöstä jonojen takia ennen kuin potilas täyttää 40 vuotta. Muissa sairaanhoitopiireissä hoidot eivät ole yhtä ruuhkaantuneet.

Inseminaatiohoitoja voidaan tehdä julkisessa terveydenhuollossa korkeintaan kuusi kertaa. Kuuden hoitokerran rajaa sovelletaan pariskuntaan, ei yksittäiseen potilaaseen. Naisparin osalta lasketaan molemmille puolisoille tehdyt hoidot, joiden yhteismäärä ei voi ylittää kuutta hoitokertaa. Hoitokertoja laskettaessa otetaan huomioon myös yksityisellä puolella tehdyt hoitokerrat. Julkiset klinikat saavat tietää yksityisen puolen hoitokerroista vain, jos potilaat itse kertovat niistä.

Neljän inseminaatiohoidon jälkeen lääkäri voi päättää, että viimeiset kaksi inseminaatiohoitokertaa korvataan IVF-hoidoilla. Jos inseminaatiohoitoja tehdään kuusi, IVF-hoitoja ei voida tehdä lainkaan. Jos inseminaatiohoitoja ei tehdä, voidaan tehdä korkeintaan kolme IVF-hoitoa. Kuten aiemmin mainittiin, nämä ovat hoidon suuntaviivoja. Yksittäiset hoitopäätökset tehdään aina yksilökohtaisesti. Jokaisen asiakkaan ja jokaisen kohdalla tehdään aina yksilöllinen hoitopäätös, joka saataa myös poiketa yllämainituista sairaanhoitopiirien itse itselleen asettamista periaatteista.

 

Entä transihmisten hoidot?

Myös osa transtaustaisista pareista / henkilöistä tarvitsee lahjasoluhoitoja. Muutokset koskevat nimenomaan lahjasoluhoitoja, ja transtaustaisten hoidot tulisi sujua yhtä lailla kuin muidenkin lahjasoluja tarvitsevien hoidot. Transtaustaisten potilaiden hoitoon liittyy myös omien sukusolujen tallettaminen myöhempää omaa käyttöä varten ennen sukupuolenkorjaushoitoja. Sairaanhoitopiirit ovat ilmeisesti viime aikoina tallettaneet transnaisten siittiöitä ilman suurempia haasteita. Sen sijaan transmiesten munasolujen tallettaminen on ollut harvinaisempaa, eikä siihen ole tiettävästi automaattisesti suostuttu vielä tähän mennessä. Eri sairaanhoitopiirien käytännöt ovat tässä kysymyksessä poikenneet toisistaan. Tampere on aloittanut tänä vuonna myös munasolujen tallettamisen. Lahjasoluhoitojen lisäksi täytyy tulevaisuudessa transtaustaisten hoitaminen omilla soluilla ja omien solujen tallettaminen hoitua ilman ongelmia. Transmiehille voidaan antaa julkisilla klinikoilla hoitoja samoin perustein kuin cisnaisille.

 

Mikä on realismia julkisen puolen lapsettomuushoidoissa?

Julkiseen terveydenhuoltoon lapsettomuushoitoihin tulevaisuudessa hakevien sateenkaariperheiden tulee ymmärtää, että julkisella sektorilla tarjottavat palvelut ovat luonteeltaan erilaisia kuin yksityiset palvelut. Julkisessa terveydenhuollossa hoitoa joutuu yleisesti odottamaan pidempään ja hoitopäätökset tehdään määriteltyjen kriteerien ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yksityisellä puolella taas hoitoja on mahdollista saada ilman viivytyksiä, ja hoitoja jatketaan niin pitkään kuin asiakas on valmis maksamaan.

Niiden perheiden, joille se on taloudellisesti mahdollista, kannattaa tulevaisuudessakin pohtia, hakeutuako kuitenkin yksityisen puolen hoitoihin, varsinkin jos on kyse suhteellisen edullisten inseminaatiohoitojen tekemisestä. Vaativammat hoitomuodot tulevat yksityisellä puolella pian hyvinkin kalliiksi. Perheet joutuvat harkitsemaan yksityisen puolen hoitoja myös silloin, jos julkisen puolen myöntämien hoitojen tuloksena ei lasta ole syntynyt, mutta perhe haluaa edelleen jatkaa yrittämistä. Tässä vaiheessa viimeistään voi miettiä myös muita lapsiperheellistymisen tapoja, joista kerrotaan esimerkiksi Sateenkaariperheet ry:n nettisivuilla >>

 

Miten hoitoihin pääsee?

Erikoissairaanhoidon palveluihin tarvitaan aina lähete perusterveydenhuollosta. Lähete haetaan omalta terveysasemalta tai esimerkiksi työterveyshuollosta. Nykylainsäädännön mukaan on myös mahdollista käyttää toisen sairaanhoitopiirin palveluita, tietyin ehdoin, jos esimerkiksi omalla alueella ei vielä tarjota jotain hoitoja. Tätä valintamahdollisuutta rajoittaa kuitenkin käytännössä matkustaminen toisen alueen hoitoihin.

Aluksi saattaa käydä niin, että perusterveydenhuollon lääkärit eivät tiedä julkisten lapsettomuusklinikoiden uusista käytännöistä lahjasoluhoitojen suhteen. Jos oma lääkärisi ei tiedä lahjasoluhoitojen mahdollisuudesta myös sateenkaariperheille, voit neuvoa lääkäriä olemaan yhteydessä oamn alueen lisääntymislääketieteen yksikköön. Sairaanhoitopiirit pyrkivät kuitenkin tiedottamaan uusista hoitoindikaatioista koko lääkärikunnalle.

 

Lapsettomuushoitojen resurssit

Sairaanhoitopiireiltä saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirit eivät ole varaamassa lisää resursseja lapsettomuushoitoihin nyt aloitettavien lahjasoluhoitojen myötä. Kaikki tulevat hoidot tullaan toteuttamaan tällä hetkellä varattuna olevien resurssien puitteissa. Suomen uuden hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus aikoo tukea tahottomasti lapsettomien perheellistymistoiveita eri keinoin ja turvata hedelmöityshoitojen yhdenvertaisen saatavuuden. Yhdenvertaisen saatavuuden saavuttaminen vaatii nähdäksemme sitä, että päättäjät lisäävät lapsettomuushoitojen resursseja. Tämä on yksi keino taittaa syntyvyyden laskua.

 

Lahjoittajien innostaminen lahjasolupankkiin

HUS on avannut oman sukusolupankinsa kotisivut www.sukusolupankki.fi ja aloittanut viestintäkampanjan luovuttajien saamiseksi. Taysin sukusolupankin taas löytää osoitteesta lahjoitaihme.fi. TYKS on avannut pankkinsa viimeisimpänä (vain siittiöt): http://www.vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/Sivut/sperman-luovuttaminen.aspx  Oulun ja Kuopion sairaanhoitopiirien sukusolupankit ovat tietojemme mukaan aloittamassa syyskaudella 2020. Sateenkaariperheet ry ja lukuisat muut järjestöt ovat jo sitoutuneet tukemaan sairaanhoitopiirien sukusolupankkien tiedotusta, jotta saadaan innostettua vapaaehtoisia luovuttamaan sukusolujaan.

Sukusolujen lahjoittaminen on vapaaehtoista eikä siitä lain mukaan saa maksaa muuta kuin kulukorvausta. Siittiöiden lahjoituksesta maksetaan kulukorvauksena matkakulut ja päiväraha jokaiselta luovutuskerralta. Munasolujen luovuttajalle korvataan myös korvaus kivusta ja epämukavuudesta. Suomen lain mukaan sukusoluja ei voi luovuttaa anonyymisti, vaan lapsella on täysi-ikäistyessään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että luovuttaja voisi joutua vastuuseen syntyneestä lapsesta. Luovuttajan pitää kuitenkin olla valmistautunut syntyvän lapsen mahdolliseen yhteydenottoon 18 vuoden päästä. Hedelmöityshoitolaki vaatii, että lahjasoluhoitojen osapuolille, myös luovuttajalle, annetaan lahjasoluneuvontaa, jonka tarkoituksen on selventää osapuolille mitä lahjasoluhoidot tarkoittavat. HUSissa lahjasoluneuvonta on tarkoitus suorittaa lääkärin toimesta vastaanoton yhteydessä. Luovuttajalla on kuitenkin oikeus halutessaan keskustella luovutuksen antamisesta myös psykologin kanssa. Siittiöiden luovuttaja voi olla iältään 20-45-vuotias. Ennen lahjoituksen vastaanottamista näytteestä tutkitaan esimerkiksi pakastuksen kestävyys, siittiöiden määrä ja liikkuvuus, kromosomit ja infektiot. Useimpien ihmisten siemenneste ei kestä pakastamista. Tämä ei kuitenkaan itsessään tarkoita, että henkilön hedelmällisyydessä olisi mitään vikaa.

Yhteistyökumppanimme Simpukka ry:n Helminauha-hankkeen sivuilta löydät paljon tietoa, joka on suunnattu sukusolujen lahjoittajalle >>

Teemme yhtä aikaa aktiivista työtä miesten ja miesparien perheellistymismahdollisuuksien eteen. Ajamme sijaissynnytystä, kehitämme mahdollisuuksia sijais- ja adoptiovanhemmuuteen ja tuemme apilaperheiden perustamista ja vanhemmuuskumppanien löytymistä. Lisätietoa eri tavoista perustaa sateenkaariperhe >>

Mahdolliset tiedustelut asiasta voi osoittaa juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

 

Lisätietoa sateenkaariperheiden hedelmöityshoidoista ja muista perheellistymistavoista >>