Sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistettävä konkreettisilla toimilla!

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma ei sisällä ainoatakaan erityistä kirjausta sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien vahvistamisesta. Myöskään yhdenvertaisuutta koskevassa tiedonannossaan hallitus ei esitä lainsäädännöllisiä tai muita toimia erityisesti sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseksi Suomessa. Tämä herättää vakavan huolen siitä, onko Orpon hallitus sitoutunut edistämään sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista.

Sateenkaari-ihmisten kokemukset syrjinnästä ovat Suomessa arkipäiväisiä. EU:n perusoikeusviraston mukaan syrjintää julkisilla paikoilla ja palveluissa tai häirintää oli kokenut vuoden aikana kolmannes suomalaisista sateenkaari-ihmisistä. Työelämässä syrjintää koki 14 %, ja vain 8 % kertoi olevansa kokonaan avoin identiteetistään työelämässä. Setan teettämän selvityksen mukaan trans- ja ei-binäärisistä ihmisistä valtaosa on kokenut esteitä sukupuolenkorjaushoitojen saamisessa, eikä 40 % ollut saanut mitään tarvitsemaansa hoitoa.

Kouluterveyskyselyjen (2019 ja 2021) mukaan masennusoireet ja huoli omasta mielialasta ovat huomattavasti yleisempiä sateenkaarinuorilla kuin muilla nuorilla. Sateenkaarinuoria, jotka kokevat terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi, on cis-heteronuoriin verrattuna kaksinkertainen määrä. Myös väkivaltakokemukset ovat sateenkaarinuorilla merkittävästi yleisempiä.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Suomea suojelemaan, turvaamaan ja edistämään jokaiselle ihmiselle kuuluvia ihmisoikeuksia. Ihmisoikeustoimielimet ovat toistuvasti kehottaneet Suomea tehostamaan toimia sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän, väkivallan ja vihapuheen poistamiseksi. Sosiaali- ja terveysoikeuksien osalta Suomea on patistettu muun muassa lisäämään resursseja sukupuolenkorjaushoitojen saatavuuden parantamiseksi, torjumaan syrjintää asunnon saannissa sekä tehostamaan työtä translasten ja -nuorten itsemurhien ehkäisemiseksi.

Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää vahvempaa lainsäädäntöä. Suomen on turvattava intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus, säädettävä niin sanottujen eheytystoimien kieltämisestä, otettava käyttöön kolmas virallinen sukupuolimerkintä henkilötiedoissa sekä kehitettävä vanhemmuuden vahvistamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Valtioneuvoston on toimeenpantava eduskunnan hyväksymä lausuma translasten ja -nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen juridisessa vahvistamisessa.

Lainsäädännön lisäksi sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien vahvistaminen vaatii sekä kohdennettuja toimia että niiden valtavirtaistamista eri politiikan aloille. Paras tapa tämän toteuttamiseksi on erillisen sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman laatiminen. Tähän myös Euroopan unioni, Euroopan neuvosto ja YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun suositukset ovat Suomea kannustaneet.

Politiikkatoimien on perustuttava intersektionaaliseen lähestymistapaan, joka tunnistaa sateenkaari-ihmisten kokeman syrjinnän moniperustaisuuden. Monet hallituksen kaavailemista sosiaali- ja terveyspalvelujen leikkauksista uhkaavat kasaantua jo valmiiksi marginalisoiduille ryhmille. Useat maahanmuuttopolitiikkaa kiristävät toimet heikentäisivät myös monen sateenkaariväestöön kuuluvan asemaa. Eriarvoisuutta syventävä politiikka ei ole sateenkaariystävällistä, ja uudistusten perus- ja ihmisoikeusvaikutukset on arvioitava huolella.

Yhdenvertaisuutta koskevassa tiedonannossa hallitus sitoutuu jatkamaan työtään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi kansainvälisissä yhteyksissä ja EU:ssa. Tämä on tärkeää, sillä sateenkaari-ihmisten ihmisoikeudet tarvitsevat aktiivisia puolustajia globaalisti. Orpon hallituksen on kuitenkin edistettävä oikeuksia myös Suomessa, jotta se voi tehdä uskottavaa ihmisoikeuspolitiikkaa kansainvälisesti.

Vaadimme, että koko hallitus sitoutuu sateenkaari-ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen sekä osoittaa sen vahvistamalla oikeuksia konkreettisilla toimilla.

Amnesty International – Suomen osasto

Dreamwear Club

Helsinki Pride -yhteisö

Ihmisoikeusliitto

Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry

Miehet ry

Mielenterveyspooli

Sateenkaariperheet ry

Seta ry

Trans ry

Transfeminiinit

Trasek ry

Väestöliitto