Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt: vanhemmuuslaki mahdollisuus Suomelle toimia suunnannäyttäjänä Euroopassa

Eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kattojärjestöt lähettivät 5.5.2020 Suomen hallitukselle kirjeen, jossa rohkaisivat Suomea toimimaan suunnannäyttäjänä säätämällä ensimmäisenä Euroopan valtiona vanhemmuuslain tavalla, joka mahdollistaisi useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamisen ja vanhemmuuden rekisteröinnin ’vanhempana’ ilman turhaa sukupuolittamista.

Uutinen tiedotteena STT-infossa >>

Vanhemmuuslain säätäminen on osa hallitusohjelmaa, ja lain valmistelu on käynnistetty oikeusministeriössä. Se otettiin mukaan hallitusohjelmaan suomalaisten sateenkaarijärjestöjen aloitteesta, mutta nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ilmoittanut, että kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet lain sisällöstä jätetään valmistelun ulkopuolelle. Tähän eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt reagoivat.

Kaikkien sateenkaarijärjestöjen kattojärjestö ILGA-Eurooppa ja eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen NELFA osoittivat kirjeensä pääministeri Sanna Marinille ja muille viisikkoon kuuluville hallitusryhmien johtajille. Järjestöt viittaavat kirjeessään Suomen aiempiin menestyksiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjänä Euroopassa, esimerkiksi kattavaan syrjintäsuojaan ja edistyksellisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Käynnissä oleva vanhemmuuslain säätäminen on järjestöjen mukaan jälleen yksi mahdollisuus Suomelle tulla suunnannäyttäjäksi perheiden tunnustamisessa kaikissa niiden monimuotoisissa kokoonpanoissa.

Järjestöjen mukaan Suomen hallituksen ei pidä jättää käyttämättä tilaisuuttaan suojella kaikkia perheitä heidän todellisissa perhetilanteissaan, vaan käyttää tätä ainutlaatuista tilaisuuttaan varmistaakseen, että:

1) kaikilla lapsilla on kaikki lailliseen vanhemmuuteen liitetyt oikeudet, kuten oikeus elatukseen ja perimiseen, sekä kiistaton tapaamisoikeus suhteessa kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa, ja että

2) trans- ja muunsukupuoliset tunnustetaan laissa täysimääräisesti heidän tullessaan vanhemmiksi, ja otetaan käyttöön vanhempien rekisteröinti ’vanhempina’ ilman sukupuolittamista.

Eurooppalaisten järjestöjen mukaan sateenkaariperheiden lasten tarpeiden huomiotta jättäminen vanhemmuuslaissa ei ole hallitusohjelman hengen ja kirjausten mukaista. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Suomessa jo noin kolmasosa kaikista perheistä ei ole enää perinteisiä ydinperheitä: esimerkiksi uusperheiden ja sateenkaariperheiden määrä on kasvanut. Nykyiset toimintatavat ja tuen muodot eivät vastaa kaikkien perheiden todellisiin tarpeisiin.”

Useamman kuin kahden vanhemman perheet ovat todellisuutta kaikkialla Euroopassa: samaa sukupuolta olevat parit muodostavat siteitä kolmannen henkilön tai toisen parin kanssa perheen luomiseksi ja yhteisvanhemmuuden aloittamiseksi. Vaikka mikään Euroopan maa ei ole toistaiseksi mahdollistanut useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamista, hyviä toimintamalleja on jo olemassa.

Osassa Kanadan ja Yhdysvaltojen osavaltioista on jo useamman vuoden verran kokemusta useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisesta. Jotkut Euroopan maat, kuten Tanska, Ruotsi, Saksa tai Ranska, ovat alkaneet keskustella mahdollisuuden säätämisestä. Alankomaissa hallituksen asettama komitea on antanut lupaavan lakiehdotuksen vuonna 2016. Tosin lakia käsitellään edelleen, eikä sitä ole vielä annettu parlamentille.

Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt huomioivat, että Suomella on erityisiä edellytyksiä säätää inklusiivinen vanhemmuuslaki, koska Suomen lainsäädäntö tunnustaa jo monin muin tavoin sen tosiasian, että lapsella voi olla kahta useampia tosiasiallisia vanhempia. Suomessa lapsella voi esimerkiksi olla useampia huoltajia ja lapsenhuoltolain uudistus vuodelta 2019 mahdollistaa myös tapaamisoikeuden vahvistamisen lapselle suhteessa hänen tosiasialliseen vanhempaansa.

Vanhemmuuslain, joka täyttää viimeisimmät kansainväliset ihmisoikeusstandardit, olisi myös varmistettava, että ihmisiä ei sukupuoliteta rekisteröitäessä heitä vanhemmiksi. Silti liian usein trans- ja muunsukupuoliset vanhemmat sukupuolitetaan väärin lastensa syntymätodistuksissa. Tämä ei ole vähäinen haitta, vaan henkilön sukupuoli-identiteetin kieltämistä; se johtaa asianomaisen yksityisyyden loukkaamiseen ja moniin ongelmiin lapsen ja vanhemman elämässä, sekä altistaa molemmat syrjinnälle. Termien “äiti” ja “isä” korvaaminen “vanhemmalla” oikeudellisissa asiakirjoissa ei sekoittaisi byrokraattisia järjestelmiä eikä estäisi ihmisiä käyttämästä mitä tahansa termejä, joita he valitsevat viitatakseen itseensä päivittäisessä elämässään.

”Tässä suhteessa olemme tyytyväisiä Suomen vanhempainvapaita koskevan lainsäädännön tämänhetkiseen luonnosteluun, jossa on päätetty käyttää sukupuolittamatonta kieltä”, toteavat eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt. ”Kehotamme Suomen hallitusta varmistamaan, että sekä vanhempainvapaita koskeva lainsäädäntö että vanhemmuuslaki noudattavat yhdenmukaisesti sukupuolittamattoman lainsäädännön periaatetta, mikä täydentäisi Suomen perhelainsäädännön sukupuolineutraaliuden.”

Eurooppalaiset järjestöt rohkaisevat Suomen hallitusta jatkamaan rohkeasti suunnannäyttäjänä toimimista yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja muistuttavat, että riittävien lainsäädäntötoimenpiteiden puuttuminen muissa Euroopan maissa ei pitäisi olla syy sääntelemättä jättämiseen Suomessa. Järjestöt pyytävät hallitusta tarkastelemaan uudelleen oikeusministeriön laatimaa tehtävänantoa vanhemmuuslain säätämiseen ja päättävät kirjeen toteamalla:

”Uskomme hallituksenne nykyaikaiseen henkeen ja sen suuntaa näyttävään päätöksentekoon perheiden koko sateenkaaren kirjon suhteen.”

Alla linkit hallituksen saamaan kirjeeseen, sen suomennokseen ja lisätietoihin koskien vanhemmuuslakia.

1. Eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kirje Suomen hallitukselle alkuperäisenä
2. Eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kirje Suomen hallitukselle epävirallisena käännöksenä
3. Tällä tavoin oikeusministeri sulki sateenkaariperheiden lasten oikeudet uudistuksen ulkopuolelle
4. Oikeusministerin vastaus kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen vanhemmuuslaista
5. Sateenkaarijärjestöjen taustapaperi avaa sateenkaariperheiden tilanteiden huomioimista vanhemmuuslaissa
6. Vanhemmuuslain valmistelun tehtävänanto on hyvin suppea
7. ILGA-Eurooppa on kaikkien eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kattojärjestö
8. NELFA on Euroopan sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö