Väriä perhehoitoon

Ajankohtaista

Väriä perhehoitoon -hankkeen loppuseminaari 10.12.2020 klo 9.30-14.30, Helsingin musiikkitalo ja verkkototeutus

Väriä perhehoitoon -hankkeen loppuseminaari on tarkoitettu lastensuojelun ja perhehoidon ammattilaisille, sijaisvanhemmille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Seminaaripäivän aikana pohditaan eri näkökulmista, miten sateenkaarevuus vaikuttaa sijaisvanhemmuuteen – vai vaikuttaako? Mitä tarjottavaa sateenkaariperheillä olisi lastensuojelun perhehoitoon? Mitä perhehoidon organisaatiot on oppineet hankkeen aikana ja mitä hankkeesta jää elämään heidän toiminnoissaan?

Seminaari järjestetään hybriditoteutuksella – joten voit osallistua seminaariin myös verkossa. Osallistujien turvallisuuden takaamiseksi paikan päälle Musiikkitalolle voidaan ottaa vain rajattu määrä osallistujia. Noudatamme tilaisuudessa viranomaisohjeita ja seuraamme ajankohtaisia tiedotuksia tilaisuuksien järjestämiseen liittyen. Tarvittaessa tilaisuus järjestetään vain verkkototeutuksella.

Seminaari on maksuton. Ilmoittaudu 15.11. mennessä. Lisätiedot päivän ohjelmasta ja lmoittautumislomake

Tervetuloa mukaan!

Kohti monimuotoisempaa perhehoitoa

Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi (2018-2020) on vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hanke, jonka tavoitteena on ollut lisätä perhehoitoon pääsevien lasten osuutta lastensuojelun sijaishuollossa edistämällä sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Sateenkaariperheiden toimimiselle perhehoitajina ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Sen sijaan prosessiin sisältyy kokonainen joukko erilaisia, palveluketjuun liittyviä sosiaalisia, rakenteellisia, psykologisia, koulutuksellisia ja asenteellisia kynnyksiä. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä lastensuojelun ammattilaisten tietoisuutta sateenkaariperheistä ja sateenkaariperheiden tietoisuutta sijaisperheenä toimimisesta, jotta perhehoidossa voitaisiin hyödyntää paremmin tämä vielä osin käyttämätön resurssi. Hankkeen aikana on tavoitettu perhehoidon toimijoita niin julkisen, järjestösektorin kuin yksityisten palveluntuottajien osalta.

Hankkeen aikana on selvinnyt, että Suomessa toimii useita kymmeniä sateenkaariperheitä tuki- tai sijaisperheenä. Näiltä perheiltä on kerätty kokemuksia  mm. sijaisvanhemmuudesta, perhehoidosta ja viranomaisyhteistyöstä – niin toimivia käytäntöjä kuin mahdollisia kehittämistarpeita. Hankkeen ajan on kokoontunut säännöllisesti sijaisvanhemmista koostunut kehittäjäryhmä, ns. fokusryhmä, jonka tavoitteena on ollut jakaa kokemuksia, niin onnistumisia kuin haasteita, pohtia kehittämistarpeita perhehoidon käytäntöihin sekä suunnitella vertaistoimintaa, jotta tulevaisuudessa sateenkaariperheillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet toimia sijaisvanhempana.

Myös sateenkaariperheiden kanssa työskennelleiden ammattilaisten kokemukset ovat tärkeitä kehittämisen kannalta. Satoja lastensuojelun ja perhehoidon ammattilaisia on kohdattu ympäri Suomen erilaisissa alan tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. Ammattilaisten kanssa on pohdittu mm. mikä prosessissa mietitytti? Mikä onnistui? Mikä tuotti haasteita? Oliko riittävästi tietoa sateenkaariperheistä? Mitä tietoa olisi tarvinnut lisää? Perhehoidon organisaatioiden kanssa on tehty yhteistyötä myös rekrytoinnin kysymyksissä – kuinka rekrytoinnilla tavoitettaisiin paremmin kaikenlaisia perheitä?

Tutkittua tietoa sateenkaari-ihmisistä perhehoitajina

Tuore 40 tutkimuksen kattava tutkimuskatsaus sateenkaari-ihmisistä perhehoitajina (Oxford University 2015) antaa joukon suosituksia lastensuojelun perhehoidon toimijoille. Tämä hanke perustunut näiden suositusten tietoon saattamiseen ja käytäntöön ottamiseen myös Suomessa.  Tutkimuskatsauksen mukaan perhehoidon toimijoiden on tärkeää kiinnittää huomiota toimintamalleihin, prosessin vaiheisiin ja  arviointiin, etteivät ne olisi heteronormatiivisia, mutta kuitenkin tarkkoja, kokonaisvaltaisia ja analyyttisia niin, etteivät liioin liioittele tai vähättele seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen merkitystä. Keskeinen osa prosessia tulisi olla hakijan rojkaiseminen omaan pohdintaan, miten seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli saattavat vaikuttaa prosessiin. Päätöksien teossa ja käytännöissä tulee pitää lapsen etu keskiössä.

Tutkimuskatsauksesta käy ilmi, että toimijoiden tulisi arvioida sijaisvanhempien valmennuksen sisältöjen, rakenteiden ja prosessien sensitiivisyys. Lisäksi sosiaalityöntekijöillä pitäisi olla tarvittavat tiedot ja taidot sekä itsevarmuus ja asenteet työskennellä yhdenvertaisesti kaikkien perhehoitajien kanssa riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolestaan, jotta perheet saavat riittävästi tukea ja ohjausta erityisessä kasvatustehtävässään. (The recruitment, assessment, support and supervision of lesbian, gay, bisexual and transgender foster carers – An international literature review. Helen Cosis Brown, Judy Sebba and Nikki Luke. Rees Centre – Research in Fostering in Education / University of Oxford 2015.)

Meistäkö sijaisperhe?

Perhehoitoa järjestävät useat perhehoidon tuottajat – julkiset organisaatiot, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Ennen sijaisperheeksi ryhtymistä perhe käy perhehoidon järjestäjän pitämän ennakkovalmennuksen erityiseen kasvatustehtäväänsä. Hankkeen työntekijä neuvoo mielellään mistä löydätte teitä lähellä olevan valmennuksen.

PRIDE-valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia perhetapaamisia ja kotikäynnin. PRIDE-valmennus perustuu yhteiseen arviointiin sijaisvanhemmuutta harkitsevien valmiuksista ryhtyä sijaisperheeksi. Valmennuksen aikana jaetaan tietoa lastensuojelusta, lasten kehityksestä ja tarpeista sekä sijaishuollon ja perhehoidon erityispiirteistä. Ennakkovalmennuksen tavoitteena on antaa riittävästi tietoa ennen päätöstä ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Valmennuksesta vastaavat kokeneet sosiaalityöntekijä ja sijaisvanhempi yhdessä työparina.

Väriä perhehoitoon 2018-2020 hankesuunnitelma (pdf)

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Heidi Puustinen
Väriä perhehoitoon -hanke
p. 050 326 0777
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
facebook.com/variaperhehoitoon

Hankkeen yhteistyökumppanit: Helsingin kaupungin lastensuojelu, Lastensuojelun Keskusliitto, Pelastakaa lapset ry, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Perhehoitoliitto ry ja Pesäpuu ry sekä CoramBAAF – Adoption and Fostering Academy.