Väriä perhehoitoon

Kohti monimuotoisempaa perhehoitoa

Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi (2018-2020) oli vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hanke, jonka tavoitteena oli lisätä perhehoitoon pääsevien lasten osuutta lastensuojelun sijaishuollossa edistämällä sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Sateenkaariperheiden toimimiselle perhehoitajina ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Sen sijaan prosessiin sisältyy kokonainen joukko erilaisia, palveluketjuun liittyviä sosiaalisia, rakenteellisia, psykologisia, koulutuksellisia ja asenteellisia kynnyksiä. Hankkeen tavoitteena oli lisätä lastensuojelun ammattilaisten tietoisuutta sateenkaariperheistä ja sateenkaariperheiden tietoisuutta sijaisperheenä toimimisesta, jotta perhehoidossa voitaisiin hyödyntää paremmin tämä vielä osin käyttämätön resurssi. Hankkeen aikana tavoitettiin perhehoidon toimijoita niin julkisen, järjestösektorin kuin yksityisten palveluntuottajien osalta.

Hankkeen aikana selvisi, että Suomessa toimii useita kymmeniä sateenkaariperheitä tuki- tai sijaisperheenä. Näiltä perheiltä kerättiin kokemuksia  mm. sijaisvanhemmuudesta, perhehoidosta ja viranomaisyhteistyöstä – niin toimivia käytäntöjä kuin mahdollisia kehittämistarpeita. Hankkeen ajan kokoontui sijaisvanhemmista koostunut kehittäjäryhmä, ns. fokusryhmä, jonka tavoitteena oli jakaa kokemuksia, niin onnistumisia kuin haasteita, pohtia kehittämistarpeita perhehoidon käytäntöihin sekä suunnitella vertaistoimintaa, jotta tulevaisuudessa sateenkaariperheillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet toimia sijaisvanhempana.

Myös sateenkaariperheiden kanssa työskennelleiden ammattilaisten kokemukset ovat tärkeitä kehittämisen kannalta. Satoja lastensuojelun ja perhehoidon ammattilaisia kohdattiin ympäri Suomen erilaisissa alan tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. Ammattilaisten kanssa pohdittiin mm. mikä prosessissa mietitytti? Mikä onnistui? Mikä tuotti haasteita? Oliko riittävästi tietoa sateenkaariperheistä? Mitä tietoa olisi tarvinnut lisää? Perhehoidon organisaatioiden kanssa tehtiin yhteistyötä myös rekrytoinnin kysymyksissä – kuinka rekrytoinnilla tavoitettaisiin paremmin kaikenlaisia perheitä?

Tutkittua tietoa sateenkaari-ihmisistä perhehoitajina

Tuore 40 tutkimuksen kattava tutkimuskatsaus sateenkaari-ihmisistä perhehoitajina (Oxford University 2015) antaa joukon suosituksia lastensuojelun perhehoidon toimijoille. Tämä hanke perustunut näiden suositusten tietoon saattamiseen ja käytäntöön ottamiseen myös Suomessa.  Tutkimuskatsauksen mukaan perhehoidon toimijoiden on tärkeää kiinnittää huomiota toimintamalleihin, prosessin vaiheisiin ja  arviointiin, etteivät ne olisi heteronormatiivisia, mutta kuitenkin tarkkoja, kokonaisvaltaisia ja analyyttisia niin, etteivät liioin liioittele tai vähättele seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen merkitystä. Keskeinen osa prosessia tulisi olla hakijan rojkaiseminen omaan pohdintaan, miten seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli saattavat vaikuttaa prosessiin. Päätöksien teossa ja käytännöissä tulee pitää lapsen etu keskiössä.

Tutkimuskatsauksesta käy ilmi, että toimijoiden tulisi arvioida sijaisvanhempien valmennuksen sisältöjen, rakenteiden ja prosessien sensitiivisyys. Lisäksi sosiaalityöntekijöillä pitäisi olla tarvittavat tiedot ja taidot sekä itsevarmuus ja asenteet työskennellä yhdenvertaisesti kaikkien perhehoitajien kanssa riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolestaan, jotta perheet saavat riittävästi tukea ja ohjausta erityisessä kasvatustehtävässään. (The recruitment, assessment, support and supervision of lesbian, gay, bisexual and transgender foster carers – An international literature review. Helen Cosis Brown, Judy Sebba and Nikki Luke. Rees Centre – Research in Fostering in Education / University of Oxford 2015.)

Meistäkö sijaisperhe?

Perhehoitoa järjestävät useat perhehoidon tuottajat – julkiset organisaatiot, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Ennen sijaisperheeksi ryhtymistä perhe käy perhehoidon järjestäjän pitämän ennakkovalmennuksen erityiseen kasvatustehtäväänsä. PRIDE-valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia perhetapaamisia ja kotikäynnin. PRIDE-valmennus perustuu yhteiseen arviointiin sijaisvanhemmuutta harkitsevien valmiuksista ryhtyä sijaisperheeksi. Valmennuksen aikana jaetaan tietoa lastensuojelusta, lasten kehityksestä ja tarpeista sekä sijaishuollon ja perhehoidon erityispiirteistä. Ennakkovalmennuksen tavoitteena on antaa riittävästi tietoa ennen päätöstä ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Valmennuksesta vastaavat kokeneet sosiaalityöntekijä ja sijaisvanhempi yhdessä työparina.

Väriä perhehoitoon 2018-2020 hankesuunnitelma (pdf)

Hankkeen yhteistyökumppanit: Helsingin kaupungin lastensuojelu, Lastensuojelun Keskusliitto, Pelastakaa lapset ry, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Perhehoitoliitto ry ja Pesäpuu ry sekä CoramBAAF – Adoption and Fostering Academy.