Tutkimuksia ja opinnäytetöitä

Tutkimuksia, opinnäytetöitä ja opinnäytetyöideoita

Harkitsetko opinnäytetyötä sateenkaariperheistä >>

Suomessa ilmestyy jatkuvasti uusia tutkimuksia ja opinnäytetöitä, joiden aiheena on sateenkaariperhe. Osa niistä on koottuna tässä.

Sateenkaariperheet ry ei vastaa opinnäytetöiden sisällöistä ja niiden mahdollisesti sisältämistä asiavirheistä. Lista ei ole kattava. Jos oma opinnäytetyösi tai tutkimuksesi sopii listaan, lähetä se meille: juha.jamsa[a]sateenkaariperheet.fi.

Sateenkaariperheet ry:n tutkimushanke Sateenkaariperheiden lasten vahvuudet ja haavoittuvuudet (2014-2018):

Väitöstutkimukset

Pro gradu -tutkielmat ja muut ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt

Alempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt (esimerkiksi kandidaatin tutkielmat ja AMK-opinnäytetyöt)

Opinnäytetyön aiheeksi sateenkaariperhe?

Emme vallitsevien resurssiemme puitteissa pysty tarjoamaan opinnäytetöihin ohjausta emmekä rahaa, emmekä tilaa opinnäytetöitä.

Ennen kuin otat yhteyttä meihin, ota selvää mitä tutkimustietoa ja millaisia opinnäytetöitä sinua kiinnostavasta aiheesta on saatavilla. Sopiva tutkimusaihe on sellainen, josta ei vielä tiedetä riittävästi.

Sateenkaariperheiden kokemuksia palveluissa on tutkittu kyselyin ja haastatteluin jo erittäin monessa opinnäytetyössä. Rohkaisemme pohtimaan opinnäytetöihin jotain toista näkökulmaa, joka ei edellytä kyselyä/haastattelua perheille itselleen. Voit harkita esimerkiksi ammattilaisten haastattelemista. Tai vaihtoehtoisesti aiempaan tutkimukseen liittyvää teoreettista näkökulmaa. Sateenkaariperheet ovat olleet ilahduttavan suosittu tutkimusaihe, mutta siitä on aiheutunut se, että perheet saavat kohtuuttoman määrän kutsuja haastatteluihin ja kyselyihin, ja ovat hyvin väsyneitä vastaamaan. Tästä syystä emme mielellään enää välitä näitä haastattelu/kyselypyyntöjä, varsinkaan alempiin korkeakoulututkintoihin liittyvien opinnäytetöiden osalta. Erityisesti varhaiskasvatus on ollut yleinen aihepiiri alemmissa korkeakoulututkinnoissa.

Jos kuitenkin päädyt keräämään oman haastatteluaineistosi, ÄLÄ hävitä vaivalla keräämää aineistoasi, vaan pyydä haastateltaviltasi lupa siihen, että voit tallentaa haastattelut Työväen Arkiston muistitietokokoelmiin. Näin sekä vähennät sateenkaariperheille aiheutuvaa vastausväsymystä että tallennat arkistoihin merkittävää aikalaishistoriaa. Tallennettuja aineistoja voidaan myöhemmin uusiokäyttää aineistoina uusille tutkimuksille, joissa niille esitetään uudenlaisia kysymyksiä. Lisätietoja tutkimusaineistojen tallentamisesta >>

Sateenkaariperheet ry:tä hyödyttäisi muun muassa seuraavanlaiset työt:

AMK-opinnäytetyöt:

 • Materiaaleja eri alojen ammattilaisille sateenkaariperheiden erityistilanteista
 • Kirjallisuuskatsauksia ja tiedonhakuja sateenkaariperheaiheista

Pro gradut:

 • Useamman kuin kahden vanhemman juridinen vanhemmuus
 • Sateenkaariperheiden kokemuksia eri alojen palveluista
 • Perheenjäsenten arkikokemuksia ja omaa ääntä kuuntelevat tutkimukset
 • Apilaperheiden ja miesparien perheiden kokemukset
 • Transihmisen perheessä elävien lasten kokemukset (transvestiittien, muunsukupuolisten, sukupuolettomien jne. vanhempien perheet)
 • Sateenkaariperheiden suhteet isovanhempiin ja tuen saanti sukulaisilta

Väitöskirjat:

 • Vanhempien parisuhde-erojen tutkimus
 • Tutkimus vanhempien eron ja eron jälkeisen tilanteen vaikutuksista lapseen
 • Transihmisten perheissä elävien lasten kokemukset vanhemman sukupuolenkorjausprosessin aikana ja jälkeen (pitkittäistutkimus)
 • Sateenkaariperheiden lasten kiusatuksi tulemisen ja hyvinvoinnin väliset yhteydet ja hyvinvointia selittävät tekijät
 • Perheiden arkea ja/tai palvelukokemuksia tarkastelevat tutkimukset
 • Kiintymyssuhdeteoriaa tai muita kehitysteorioita sateenkaariperheiden kannalta kartoittava tutkimus
 • Monimuotoisten perheiden muuttuvaa asemaa EU-lainsäädännössä tarkasteleva tutkimus

Sosiaaliala:

 • Adoptioneuvonnat mies- ja naisparien perheissä: Hedelmällisintä saattaisi olla tutkia sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja huomioita prosessin aikana. Myös teoreettisempaan tarkasteluun vuorovaikutussuhteesta ja vallasta olisi luultavasti löydettävissä aineistoa.
 • Lastenvalvoja
 • Perhehoito: Monet perhehoidon ammattilaiset suhtautuvat myönteisesti mies- ja naisparien hyödyntämiseen perhehoidon resurssina, mutta he toivovat enemmän kokemuksia sijoituksista sateenkaariperheisiin. Jo sijaisperheinä toimineiden ja/tai sosiaalityöntekijöiden tapaustutkimuksella voitaisiin tuoda lisää tietoa.

Terveysala:

 • Palveluntarjoajan byrokratia: Terveyspalveluiden organisaatiot ovat usein melko byrokraattisia ja hierarkkisia. Näissä olosuhteissa hyvääkään tarkoittavan ammattilaisen ei aina ole mahdollista kohdata normista poikkeavia asiakkaita. Olisi tarvetta yksittäisten organisaatioiden byrokratian ja toimintatapojen kartoitustutkimuksiin, jossa näkökulmaksi otettaisiin nimenomaan sateenkaariperheiden tarpeiden huomioiminen tai huomioonottamisen mahdollisuus organisaation rakenteessa.
 • Ammattilaisten kokemus ja tarpeet: Sateenkaariperheiden kokemuksista eri terveyspalveluissa on kertynyt paljon tietoa. Ammattilaisten kokemukset näiden kohtaamisten toisina osapuolina on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tällaisessa tutkimuksessa näkökulmaksi nousevat ammattilaisten kokemat tiedontarpeet ja toiveet organisaatioilleen.
 • Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen: Monet sateenkaariperheiden vanhemmat eivät saa tarpeeksi tukea parisuhteelleen eivätkä eroonsa tai eron jälkeiseen vanhemmuuden jakamiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta varhaisen tuen alueella parantaisi sateenkaariperheiden hyvinvointia.

Kasvatusala:

 • Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kohtaamiset sateenkaariperheiden kanssa: Sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia päivähoidosta on kartoitettu jo jonkin verran, mutta henkilökunnan kokemuksista on varsin vähän tietoa. Minkälaista tietoa tai tukea ammattilaiset ovat kokeneet tarvitsevansa työskentelyyn sateenkaariperheen kanssa? Miten he ovat tukeneet lasta ja keskustelleet moninaisuudesta koko lapsiryhmän kanssa?
 • Opetussuunnitelman tavoitteet ja opetustyön käytännöt moninaisuuskasvatuksessa: Opettajille on hyvä saada avatuksi yhdenvertaisuuskasvatuksen merkitystä ja perheiden moninaisuutta, mutta myös kehittää käytännön työkaluja, joilla moninaisuutta voisi käsitellä eri aineiden oppitunneilla.
 • Sateenkaariperheiden lasten perheidentiteetin tukeminen koulussa: Monimuotoisten perheiden käsitteleminen kouluissa

Ota yhteyttä juha.jamsa(a)sateenkaariperheet.fi jos olet tekemässä opinnäytetyötä tai olet jo tehnyt sellaisen ja haluat saattaa tulokset Sateenkaariperheet ry:n tietoon.