Lapsenhuoltolain uudistus astuu voimaan 1.12.2019

Joulukuun alusta mahdollistuu tapaamisoikeus sosiaaliselle vanhemmalle ja oheishuoltajuudesta sopiminen
Uudistettu Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (eli lapsenhuoltolaki) tulee voimaan joulukuun alusta. Se tuo mukanaan useita muutoksia, joilla edistetään esimerkiksi lapsen osallisuutta ja jaetun vanhemmuuden onnistumista eron jälkeen. Useamman kuin kahden vanhemman apilaperheille laki tuo erityisen tärkeitä uudistuksia. Joulukuun alusta tuomioistuin voi määrätä lapselle tapaamisoikeuden sosiaaliseen vanhempaansa. Vanhemmat voivat jatkossa sopia esimerkiksi oheishuoltajuudesta ei-juridiselle vanhemmalle. Nykyisin tämä vaatii aina tuomioistuimen päätöstä.

Tapaamisoikeus sosiaaliselle vanhemmalle
Lain voimaantulon jälkeen tuomioistuin voi vahvistaa lapselle oikeuden tavata tälle läheistä henkilöä. Edellytyksenä on se, että lapsella on tai on ollut tähän henkilöön erityisen läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tällainen tilanne on usein apilaperheissä, kuten myös joissain uusperheissä ja sijaisperheissä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi myös tilanne, että lapsen hoivasta on vastannut lapsen isovanhempi. Tapaamisoikeutta voi tuomioistuimelta hakea lapsi, lapsen edustaja tai sosiaalinen vanhempi. Päivitämme tarkempia tietoja hakemisesta nettisivuillemme syksyn aikana. Sosiaalisen vanhemman tuomioistuimen vahvistama tapaamisoikeus on toimeenpantavissa samoin kuin lapsen muut tapaamisoikeudet.

Tapaamisoikeudesta päätetään erikseen kunkin lapsen yksilöllisen tilanteen mukaan. Todennäköisesti sosiaalisen vanhemman tapaamisoikeudesta ei ole mahdollista saada minkäänlaista ennakkopäätöstä, joka ennakoisi tapaamisoikeutta siltä varalta, että esimerkiksi biologinen ja sosiaalinen vanhempi joskus tulevaisuudessa eroaisivat. Tilanne on kuitenkin uusi, eikä lain lopullista tulkintaa vielä pystytä täysin ennakoimaan. Todennäköisintä kuitenkin on, että apilaperheetkään eivät voi ennakolta varmistaa, onko lapsella varmasti tapaamisoikeus kaikkiin vanhempiinsa. Asia ratkennee vasta, jos joudutaan tilanteeseen, jossa sosiaalinen vanhempi ja lapsi muuttavat erilleen. Sosiaaliselle vanhemmalle, joka on alusta asti ollut etävanhempi, voi olla hankalampaa saada vahvistettua tapaamisoikeutta. Tosin laki ei määrää, että asuminen olisi välttämätön edellytys lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattavan suhteen syntymiselle. Oikeuskäytäntö tulee näyttämään, miten sosiaalisen vanhemmuuden rajoja aletaan tulkitsemaan.

Mahdollisuus sopia huoltajuudesta, asumisesta, tiedonsaamisesta ja vuoroasumisesta
Lakiuudistus mahdollistaa vanhemmille paljon aiempaa laajemmat mahdollisuudet sopia huoltajuudesta, lapsen asumisesta, tiedonsaamisesta ja vuoroasumisesta. Sosiaalitoimi (käytännössä usein lastenvalvoja) vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, ellei niiden katsota olevan lapsen edun vastaisia.

Apilaperheille tärkein uudistus on mahdollisuus sopia huoltajuudesta tai tiedonsaannista myös muulle kuin juridiselle vanhemmalle. Toistaiseksi oheishuoltajuutta sosiaaliselle vanhemmalle on aina jouduttu hakemaan tuomioistuimesta. Tulevaisuudessa sen pitäisi olla mahdollista juridisten ja sosiaalisen/sosiaalisten vanhempien sopimuksella, jonka sosiaalitoimi vahvistaa. Tähän tosin liittyy vielä paljon epävarmuutta käytännön soveltamisessa silloin, kun oheishuoltajuutta haetaan kolmannelle ja/tai neljännelle henkilölle. Vielä on täysin auki, miten sosiaalitoimet tulkitsevat lapsen edun toteutumista kolmen tai neljän huoltajan yhteistyössä. Nähtäväksi jää, kuinka usein apilaperheet joutuvat tulevaisuudessakin hakemaan huoltajuutensa tuomioistuinten kautta, jos kuntien sosiaalitoimet päättävät tulkita lapsen edun toteutumista useamman huoltajan yhteistyössä hyvin konservatiivisesti.

Todennäköisesti tiedonsaantioikeuden sopiminen kolmannelle ja/tai neljännelle henkilölle on helpommin nähtävissä lapsen edun mukaisena päätöksenä. Vanhemmat ja oheishuoltajat voivat sopia myös lapsen asumisesta oheishuoltajan luona, jos se on heistä tarkoituksenmukainen päätös. Päivitämme tarkempia tietoja nettisivuillemme syksyn aikana.

Lue lapsenhuoltolain uudistusta koskevat uutiset THL:ltä >> ja STM:ltä>>