Mikä sateenkaariperhe

Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on laaja ja perheet ovat keskenään hyvinkin erilaisia.

Perhemuodoista

Apilaperhe / kumppanuusvanhempien perhe – perhe, jossa lapsi tai lapset ovat syntyneet kahden eri perheyksikön yhteisiksi lapsiksi. Esimerkiksi naisparin ja itsellisen miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheet voidaan jakaa edelleen kolmen vanhemman kolmiapilaperheisiin, neljän vanhemman neliapilaperheisiin tai kahden vanhemman kaksiapilaperheisiin. Joskus kahden vanhemman apilaperheet käyttävät mieluummin kumppanuusvanhemmuus -termiä. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla vanhempia myös lain silmissä. Apilaperheessä ainakin kaksi vanhempaa on ryhtynyt jakamaan vanhemmuutta alusta alkaen ilman parisuhdetta.

Miesparin ydinperhe – perhe, jossa miespari jakaa lapsen tai lasten vanhemmuuden keskenään. Molemmat vanhemmat ovat yleensä myös lapsen tai lasten juridisia vanhempia. Melko harvinainen perhemuoto, sillä adoptiomahdollisuuden ollessa hyvin vaikea ja sijaissynnytysjärjestelyiden ollessa hyvin kalliita ja juridisesti hankalia, miesparin on hankala saada lasta kahdestaan.

Naisparin ydinperhe – perhe, jossa naispari jakaa lapsen tai lasten vanhemmuuden keskenään. Yleisin sateenkaariperhemuoto. Molemmat vanhemmat ovat yleensä myös lapsen tai lasten juridisia vanhempia.

Polyperhe tai polyamorinen perhe – perhe, jonka aikuiset elävät polyamorisessa suhteessa ja jakavat lapsen tai lasten vanhemmuuden keskenään. Erottuu apilaperheistä siten, että perhe ei koostu eri perheyksiköistä, joiden välillä vanhemmuus jaetaan.

Sateenkaariuusperhe – perhe, jossa lasten nykyinen perhe on muodostunut vasta jonkun lapsista syntymän jälkeen. Yhtälailla moninainen ja monenkirjava joukko kuin uusperheet yleensä. Sateenkaariuusperheessä joko lapsen alkuperäisessä perheessä tai jossakin uusista perhekuvioista yksi tai useampi jäsen kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.

Yhden vanhemman perhekin voi olla sateenkaariperhe, kun perheen vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.

Trans-, muun- tai intersukupuolisen vanhemman / vanhempien perhe – perhe, jossa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu sukupuolivähemmistöön, voi olla muodoltaan esimerkiksi jokin yllä mainituista.

Vanhemmuuksista

Adoptio – juridisen vanhemmuussuhteen vahvistaminen oikeuden päätöksellä. Adoptiot voidaan jakaa perheen sisäisiin ja perheen ulkoisiin adoptioihin. Perheen sisäisessä adoptiossa avio- tai rekisteröity puoliso vahvistetaan puolisonsa lapsen juridiseksi vanhemmaksi. Perheen ulkoisessa adoptiossa taas lapsi tulee sananmukaisesti perheeseen ulkopuolelta, joko sijaisvanhemmuuden, tai kotimaisen tai kansainvälisen adoptioprosessin jälkeen. Sateenkaariperheiden kohdalla ylivoimaisesti yleisin adoptiomuoto on sisäinen adoptio, jossa naisparin toinen osapuoli adoptoi puolisonsa synnyttämän lapsen.

Biologinen vanhemmuus – biologinen suhde lapseen. Esimerkiksi henkilö, joka on synnyttänyt lapsen tai henkilö, jonka siittiöitä on käytetty lapsen alkuun saattamiseen, ovat lapsen biologisia vanhempia.

Etävanhemmuus – vanhemmuutta, jossa lapsi asuu pääosin eri paikassa kuin vanhempi. Sateenkaariperheissä lapsen etävanhempia voivat olla sekä isät, äidit että muut vanhemmat. Vanhemmuuden arjen jakaminen riippuu pitkälti perheiden keskinäisistä sopimuksista.

Geneettinen vanhemmuus – geneettinen suhde lapseen. Käytetään tarkentavana käsitteenä silloin kun esimerkiksi on käytetty luovutettuja munasoluja ja lapsen synnyttänyt (biologinen) äiti on eri henkilö kuin geneettinen (munasolun luovuttanut) äiti.

Huoltajuus – eri kuin juridinen vanhemmuus. Suomessa lapsen huoltajilla on oikeus ja velvollisuus yhteistyössä päättää lapsen nimestä, uskonnosta, asuinpaikasta, koulutuksesta ja kasvatuksesta. Huoltajalla on myös puheoikeus lapsen asioissa suhteessa viranomaisiin. Huoltaja ei ole elatusvelvollinen eikä lapsella ole tapaamisoikeutta huoltajaansa. Huoltajuus loppuu kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Juridinen tai oikeudellinen vanhemmuus – vanhemmuussuhde, joka on lainvoimainen. Juridinen vanhemmuus voi muodostua joko synnyttämisen kautta, avioliitossa vahvistetun isyyden kautta, isyyden tai äitiyden tunnustamisen kautta tai adoptioprosessin kautta. Juridisen vanhemmuuden mukana vanhemmalle syntyy elatusvelvollisuus suhteessa lapseen ja lapselle perintöoikeus suhteessa vanhempaan ja tämän sukuun. Lapselle voidaan lain mukaan määrätä tapaamisoikeus vain juridiseen vanhempaan, tai avoimen adoption tapauksessa yhteydenpito-oikeus henkilöön, joka on aiemmin ollut hänen juridinen vanhempansa.

Lähivanhemmuus – vanhemmuutta, jossa lapsi asuu pääosin samassa paikassa kuin vanhempi.

Sosiaalinen (psykologinen) vanhemmuus – vanhemmuus, joka toteutuu arjessa. Sateenkaariperheiden kohdalla kaikki ne, joita perhe kutsuu lapsen vanhemmiksi, ovat yleensä lasten sosiaalisia vanhempia. Sosiaalinen vanhemmuus ei ole sidoksissa biologiseen, juridiseen tai geneettiseen vanhemmuuteen. Se on lapsen elämässä toteutuvaa vanhemmuutta ja siksi nimenomaan sosiaalisten vanhemmuussuhteiden katkeamattomuus, niiden tunnistaminen ja niiden kunnioittaminen on lapsen elämässä kaikkein tärkein asia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä

Sukupuolivähemmistöt

Sukupuolivähemmistöillä viitataan esimerkiksi transsukupuolisiin, transvestiitteihin, muunsukupuolisiin ja intersukupuolisiin.

  • Transsukupuolinen – henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti on eri kuin anatominen sukupuoli, ja joka sen vuoksi käy läpi sukupuolenkorjausprosessin, jossa keho korjataan vastaamaan sukupuolen kokemusta.
  • Transvestiitti – henkilö, jonka on mahdollista eläytyä kumpaankin sukupuoleen ja ilmentää sukupuolta pukeutumalla välillä niin sanotun toisen sukupuolen vaatteisiin.
  • Intersukupuolisuus – synnynnäinen tila, jossa henkilön keho ei vastaa kaksisukupuolijärjestelmän normeja.
  • Muunsukupuolinen – henkilö, joka ei samastu täysin kumpaankaan sukupuoleen. Eri muunsukupuolisten kokemukset omasta kehosta voivat olla hyvinkin erilaisia: joku voi samastua eri sukupuoleen kuin hänet on syntymän jälkeen määritelty tuntematta tarvetta korjata sukupuolen ruumiillisia merkkejä leikkauksin, toinen voi mieltää, ettei kuulu kumpaankaan yleisimmin ajateltuun sukupuoleen vaan on sukupuoleltaan jotakin aivan muuta.

Seksuaalivähemmistöt

Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan esimerkiksi homoja, lesboja, biseksuaaleja ja muita ei-heteroseksuaaleja, toisin sanoen henkilöitä, joilla on omaan sukupuoleen kohdistuvia seksuaalisia tai romanttisia tunteita.

  • Biseksuaali – henkilö, jolla on molempiin sukupuoliin kohdistuvia seksuaalisia ja/tai romanttisia tunteita tai käytäntöjä.
  • Homoseksuaali – mies tai nainen, jolla on enimmäkseen tai pelkästään omaan sukupuoleen kohdistuvia seksuaalisia ja/tai romanttisia tunteita tai käytäntöjä.
  • Lesbo – nainen, jolla on enimmäkseen tai pelkästään omaan sukupuoleen kohdistuvia seksuaalisia ja/tai romanttisia tunteita tai käytäntöjä.
  • Ei-heteroseksuaalisuus – käsite, jonka ajatellaan yleensä sisältävän kaikki edellä mainitut seksuaalisuuden ilmentymät sekä lisäksi sellaiset henkilöt, jotka eivät koe tarvetta määritellä itseään kuuluvaksi mihinkään edellä mainituista kategorioista.

Henkilön itsemäärittely ja oma kokemus ovat keskeisiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön tai sateenkaariperheeseen kuulumisessa.

Katso myös Setan sateenkaarisanasto >>