Mikä on sateenkaariperhe?

Yhdistyksen nimenäkin toimiva sana sateenkaariperhe on yhteisessä käytössä olevaa kieltämme. Kuka tahansa voi kokea olevansa sateenkaariperhe! Meidän mielestämme sateenkaariperhe on ihana sana. Iloitsemme, kun ihmiset kokevat sen omakseen. Perheitä on monenlaisia. Joissakin perheissä on lapsia, joissakin perheissä ei. Sateenkaariperheet ry:n tavoitteet ja toiminta liittyvät kuitenkin sateenkaari-ihmisten lapsiperheisiin ja lapsiperheellistymiseen.

Meidän kohderyhmänämme sateenkaariperheet ovat siten lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Sateenkaariperheiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa, koska Tilastokeskuksen perhetilastoon kirjautuvat vain samaa sukupuolta olevien avioparien ja rekisteröityjen parien perheet, joiden luona asuu alaikäisiä lapsia, sekä niiden avoparien perheet, joissa vanhemmuus on tunnustettu äitiyslain nojalla. Vuonna 2022 näissä perheissä asui noin 2000 lasta. Nämä perheet ovat vähemmistö sateenkaariperheistä. Tilastot eivät tue näkyviin esimerkiksi avoparien, etävanhempien, kumppanuusvanhempien ja niitä eri sukupuolta olevien parien perheitä, joissa ainakin toinen puolisoista on trans/muun/intersukupuolinen tai bi/panseksuaalinen. Arviomme mukaan kaikissa sateenkaariperheissä elää tällä hetkellä noin 20 000 lasta.

Erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on laaja ja perheet ovat keskenään hyvinkin erilaisia. Meidän sateenkaareemme kuuluvat sukupuolivähemmistöt ja seksuaalivähemmistöt. Keitä he ovat?

Henkilön itsemäärittely ja oma kokemus ovat keskeisiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön tai sateenkaariperheeseen kuulumisessa!

 • Seksuaalivähemmistöillä viitataan seksuaalisen suuntautumisen muotoihin, jotka eivät ole enemmistönä ja yhteiskunnan normina, kuten esimerkiksi homo, bi-, pan-, demi- ja aseksuaalisuuteen. Seksuaalisen suuntautumisen ilmenemismuodoista ja termeistä voi lukea lisää sivun alalaidasta löytyvistä linkeistä. Seksuaalinen suuntautuminen kertoo henkilön emotionaalisen, romanttisen ja/tai seksuaalisen kiinnostuksen kohdentumisesta.
 • Sukupuolivähemmistöillä viitataan sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-identiteettien ja kehojen sukupuolitettujen piirteiden moninaisuuteen. Sukupuolivähemmistöön kuuluva ei usein koe samaistuvansa syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa tai sukupuolen ilmaisu poikkeaa jollain tavoin normatiivisesta sukupuolikäsityksestä.
  • Transihmisyys on yleiskäsite naisille ja miehille, joilla on transtaustaa sekä ei-binäärisille ja transvestiiteille. Osa transihmisistä kokee transsukupuolisuuden tärkeäksi osaksi identiteettiään – jotkut näkevät sen osana mahdollista hoitohistoriaa, jossa henkilö on läpikäynyt sukupuolta vahvistavia hoitoja. Trans-sanan vastakohta on cis, jossa ihmisen sukupuoli vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Ei-binäärisiä identiteettejä ovat esimerkiksi muunsukupuolisuus, sukupuolijoustavuus ja sukupuolettomuus. Transvestisuus kuvastaa sukupuolen ilmaisun moninaisuutta. Oma sukupuoli-identiteetti on ennen kaikkea itsemäärittelyasia ja jotkut haluavat jättää sen myös määrittelemättä – tärkeintä on kunnioittaa yksilön omia toiveita.
  • Intersukupuolisuus kuvaa laajaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa kromosomit, sukuelimet, hormonitoiminta tai muut sukupuolitetut kehonpiirteet, eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen.
 • Lisätietoja sateenkaari-ihmisten moninaisuudesta sivun alalaidan linkeistä!

Perhemuodoista

Sateenkaariperheet ovat monen muotoisia. Missä tahansa perhemuodossa voi olla vanhempina seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Osa perhemuodoista on yleisempiä sateenkaari-ihmisten joukossa kuin koko väestössä. Perhemuoto vaikuttaa perheenjäsenten oikeudelliseen asemaan. Lue lisää sateenkaariperheen byrokratiasta >>

 • Kumppanuusvanhemmuus / kumppanuusperhe / apilaperhe on perhemuoto, jossa vanhemmuutta jaetaan suunnitelmallisesti, usein ilman aikuisten keskinäistä rakkaussuhdetta. Vanhemmuus on sopimuksellista ja suunniteltua lapsen syntymästä alkaen. kumppanuusperheessä voi olla kaksi tai useampia vanhempia. Kun perheessä on enemmän kuin kaksi vanhempaa, puhutaan apilaperheistä. Kumppanuusvanhemmuus on ollut pitkään lähes yksinomaan sateenkaari-ihmisten tapa lapsiperheellistyä – nyt perhemuoto on alkanut yleistyä myös muiden keskuudessa. Useamman kuin kahden vanhemman apilaperhe voi olla esimerkiksi naisparin ja itsellisen miehen tai miesparin ja naisparin yhdessä muodostama perhe. Apilaperheissä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännön puutteista johtuen vain kaksi heistä voi olla vanhempia myös lain silmissä. Kumppanuusvanhemmuus on sateenkaarimiesten yleisin lapsiperheellistymisen tapa.
 • Ydinperhe – sateenkaariperheetkin ovat usein ydinperheitä, eli kahden vanhemman perheitä, joissa lapsella ei ole muita vanhempia. Sateenkaarevissa ydinperheissä vanhemmat voivat olla samaa sukupuolta (naispari, miespari) tai eri sukupuolta keskenään. Joissakin sateenkaariydinperheissä vanhemmat eivät identifioidu naisiksi ja/tai miehiksi, vaan heillä on joku muu sukupuoli-identiteetti. Ydinperheen molemmat vanhemmat ovat yleensä lapsen oikeudellisia vanhempia ja huoltajia. Eri sukupuolta olevan parin ydinperhe voi olla sateenkaariperhe esimerkiksi silloin, kun toinen tai molemmat vanhemmista ovat biseksuaalisia tai transsukupuolisia. Naisparin ydinperhe on tyypillinen sateenkaariperhemuoto. Miesparin ydinperheet ovat harvinaisia. Niitä voivat olla esimerkiksi transmiesten/-maskuliinien lapsiperheet tai perheet, joihin lapsi on tullut adoption, sijaissynnytyksen tai sijaisvanhemmuuden kautta.
 • Uusperhe – perhe, jossa lasten nykyinen perhe on muodostunut vasta jonkun lapsista syntymän jälkeen. Yhtä lailla moninainen ja monenkirjava joukko kuin uusperheet yleensä. Sateenkaariuusperheessä joko lapsen alkuperäisessä perheessä tai jossakin uusista perhekuvioista yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.
 • Polyperhe tai polyamorinen perhe – perhe, jonka vanhemmat tai osa vanhemmista elää polyamorisessa suhteessa ja jakaa lapsen tai lasten vanhemmuuden keskenään. Erottuu apilaperheistä siten, että perhe ei välttämättä koostu eri perheyksiköistä, joiden välillä vanhemmuus jaetaan.
 • Yhden vanhemman perhekin voi olla sateenkaariperhe, kun perheen vanhempi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.

Vanhemmuuksista

 • Biologinen vanhemmuus – biologinen suhde lapseen. Esimerkiksi henkilö, joka on synnyttänyt lapsen tai henkilö, jonka siittiöitä on käytetty lapsen alkuun saattamiseen, ovat lapsen biologisia vanhempia.
 • Geneettinen vanhemmuus – geneettinen suhde lapseen. Käytetään tarkentavana käsitteenä silloin kun esimerkiksi on käytetty luovutettuja munasoluja ja lapsen synnyttänyt (biologinen) äiti on eri henkilö kuin geneettinen (munasolun luovuttanut) äiti.
 • Juridinen tai oikeudellinen vanhemmuus – vanhemmuussuhde, joka on lainvoimainen. Juridinen vanhemmuus voi muodostua joko synnyttämisen kautta, avioliitossa vahvistetun isyyden kautta, isyyden tai äitiyden tunnustamisen kautta tai adoptioprosessin kautta. Juridisen vanhemmuuden mukana vanhemmalle syntyy elatusvelvollisuus suhteessa lapseen ja lapselle perintöoikeus suhteessa vanhempaan ja tämän sukuun. Lapsella on oikeus tavata oikeudellista vanhempaansa.
 • Huoltajuus – eri kuin juridinen vanhemmuus. Suomessa lapsen huoltajilla on oikeus ja velvollisuus yhteistyössä päättää lapsen nimestä, uskonnosta, asuinpaikasta, koulutuksesta ja kasvatuksesta. Huoltajalla on myös puheoikeus lapsen asioissa suhteessa viranomaisiin. Huoltaja ei ole elatusvelvollinen eikä lapsella ole tapaamisoikeutta huoltajaansa. Huoltajuus loppuu kun lapsi täyttää 18 vuotta.
 • Sosiaalinen / psykologinen / tosiasiallinen vanhemmuus – vanhemmuus, joka toteutuu arjessa. Sateenkaariperheiden kohdalla kaikki ne, joita perhe kutsuu lapsen vanhemmiksi, ovat yleensä lasten sosiaalisia vanhempia. Tosiasiallinen vanhemmuus ei ole sidoksissa biologiseen, juridiseen tai geneettiseen vanhemmuuteen. Se on lapsen elämässä toteutuvaa vanhemmuutta ja siksi nimenomaan sosiaalisten vanhemmuussuhteiden katkeamattomuus, niiden tunnistaminen ja niiden kunnioittaminen on lapsen elämässä kaikkein tärkein asia.
 • Lähivanhemmuus – vanhemmuutta, jossa lapsi asuu pääosin samassa paikassa kuin vanhempi.
 • Etävanhemmuus – vanhemmuutta, jossa lapsi asuu pääosin eri paikassa kuin vanhempi. Sateenkaariperheissä lapsen etävanhempia voivat olla sekä isät, äidit että muut vanhemmat. Vanhemmuuden arjen jakaminen riippuu pitkälti perheiden keskinäisistä sopimuksista.
 • Sijaisvanhemmuus – lastensuojelun toimenpiteenä huostaan otetut lapset pyritään sijoittamaan perhehoitajien perheeseen. Lastensuojelun perhehoitajista puhutaan joskus sijaisvanhempina. Sijaisvanhempina toimii myös sateenkaari-ihmisiä.
 • Täältä voi lukea lisää sateenkaariperheen byrokratiasta >>

Miten lapset tulevat sateenkaariperheisiin?

Lapset saavat sateenkaariperheissä alkunsa lukuisilla eri tavoilla. Joillekin biologisen lapsen saaminen omilla sukusoluilla on mahdollista. Jotkut lapset saavat alkunsa hedelmöityshoidoilla tai niin sanotulla koti-inseminaatiolla käyttäen tunnetun luovuttajan sukusoluja. Joissakin perheissä vanhemmuutta suunnitellaan kahden kodin kesken. Osaan perheistä lapsi on tullut esimerkiksi adoption, sijaisvanhemmuuden tai sijaissynnytyksen kautta. Uusperheellistyminen on yleinen tapa lapsiperheellistyä myös sateenkaari-ihmisille. Lue lisää miten sateenkaari-ihmiset saavat lapsia >>

Muita sanastoja:

Setan sateenkaarisanasto (suomeksi)

Oikeusministeriön sateenkaarisanasto (suomeksi ja pohjoissaameksi)

THL:n sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvä sanasto (suomeksi ja ruotsiksi)

LHBTIQA+-verkkomedia Kehrääjän opas sateenkaarisanastoon (suomeksi)