Lausunnot

Lausunto oikeusministeriölle sijaissynnytysselvityksestä

Asia: Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta Lausunto sijaissynnytysselvityksestä pdf-tiedostona >> Sateenkaariperheet ry:n ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n yhteinen lausunto Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5969/2019   Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kiittävät selvityksen tekemisestä ja ... Lue lisää

Lausunto oikeusministeriölle muistioluonnoksesta koskien EU:n asetusluonnosta vanhemmuuden yhteisestä tunnustamista

Monimuotoiset perheet -verkosto ja Sateenkaariperheet ry kiittävät mahdollisuudesta tulla kuulluksi Suomen kannasta ehdotuksesta EU-neuvoston vanhemmuutta koskevaksi asetukseksi. Lausumme kirjelmäluonnoksesta yhteisellä lausunnolla. Yleiset huomiot Monimuotoiset perheet -verkosto ja Sateenkaariperheet ry pitävät asetusehdotusta kannatettavana ja oikeansuuntaisena. Meidän ... Lue lisää

Lausunto laista sukupuolen vahvistamisesta lakivaliokunnalle

Lausunto pdf-tiedostona >> Asia: Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 189/2022vp) Sateenkaariperheet ry:n lausunto Keskitymme lausunnossamme lähinnä vanhemmuusmerkintöihin, perheellistymismahdollisuuksiin ja seksuaali- ja lisääntymisterveydellisiin oikeuksiin. Lakiesitys 1: Laki sukupuolen ... Lue lisää

Lausunto translaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto pdf-tiedostona >> Sosiaali- ja terveysministeriölle Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/1070/2021)   Sateenkaariperheet ry:n lausunto Keskitymme lausunnossamme lähinnä vanhemmuusmerkintöihin, perheellistymismahdollisuuksiin ja seksuaali- ja ... Lue lisää

Lausunto perhevapaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto pdf-tiedostona >> Asia: hallituksen esitys perhevapaauudistukseksi (HE 129/2021 vp) Sateenkaariperheet ry:n lausunto   Esityksen perusratkaisut ongelmallisia   Hallituksen esitys korjaisi joitakin sateenkaariperheiden haasteita perhevapaajärjestelmässä, mutta kokonaisuudessa tarkasteltuna se veisi järjestelmää lukuisia askelia taaksepäin monien ... Lue lisää

Lausunto vanhemmuuslaista eduskunnan lakivaliokunnalle

Lausunto pdf-tiedostona>> Asiat: Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi (HE 132/2021 vp) Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta (LA 13/2020 vp) Sateenkaariperheet ry:n lausunto   1.    Yleistä Hallituksen esitys on valmisteltu huolellisesti niiltä osin, kun valmistelua on tehty. Esityksen ongelmat liittyvät siihen, mitä on päätetty jättää kokonaan ... Lue lisää

Lausunto vanhemmuuslaista oikeusministeriölle

Lausunto vanhemmuuslaista pdf-tiedostona >> Yleistä Sateenkaariperheet ry:n lausunto oikeusministeriölle 23.4.2021 Esitysluonnos on valmisteltu huolellisesti niiltä osin, kun valmistelua on tehty. Esityksen ongelmat liittyvät poliittiseen ohjaukseen, eli siihen, mitä on päätetty jättää kokonaan valmistelun ulkopuolelle. Oikeusministeriltä ei enempää odotettukaan, ... Lue lisää

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta perhevapaauudistukseksi

Lue lausunto pdf-tiedostona >>  Sosiaali- ja terveysministeriölle STM065:00/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9732/2019    Yleistä valituista periaatteista ja monimuotoisuuden ... Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriölle tasa-arvoa koskevan selonteon valmistelusta

Tulevaisuuden tasa-arvokysymykset Kysymys 1: Tavoitteiden asettamiseksi on selonteossa tarkoitus käsitellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Millaisia tulevaisuutta ennakoivia tasa-arvokysymyksiä tai ongelmia mielestänne pitäisi selonteossa painottaa? Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen ... Lue lisää

Sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteosta

Sateenkaariperheet ry kiittää ministeriötä pyynnöstä antaa tämä kirjallinen lausunto selonteon tueksi. Sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta uhkaavat edelleen useat asiat. Osa uhkista on viime vuosina lientynyt, mutta monet uhat ovat entisestään kasvaneet. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sateenkaari-ihmisten vanhemmuuteen ja, ... Lue lisää

Ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Tuemme Setan lausunnossaan>> esiin nostamia asioita koskien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä yleisesti. Tämä lausunto täydentää Setan lausuntoa nimenomaan lapsiperhekysymyksiin liittyen. Tämänhetkinen globaali tilannekuva on sellainen, jossa sateenkaari-ihmisten oikeusturvaa pyritään hyvin aktiivisesti horjuttamaan. Tätä tehdään jatkuvasti isommilla resursseilla. ... Lue lisää

Oikeusministeriölle hedelmöityshoitolain muuttamisesta

Asia: Hedelmöityshoitolain 16.2§ muuttaminen   Sateenkaariperheet ry kiittää ministeriötä mahdollisuudesta tulla kuulluksi 6.5.2020 ja antaa tämä kirjallinen lausunto lainvalmistelutyön tueksi.   Sateenkaariperheet ry kannattaa hedelmöityshoitolain 16.2§:n muuttamista muistion esittämällä tavalla siten, että naispari voi jatkossa jälleen valita myös sellaiset ... Lue lisää