Lausunnot

Lausunto vanhemmuuslaista oikeusministeriölle

Lausunto vanhemmuuslaista pdf-tiedostona >> Yleistä Sateenkaariperheet ry:n lausunto oikeusministeriölle 23.4.2021 Esitysluonnos on valmisteltu huolellisesti niiltä osin, kun valmistelua on tehty. Esityksen ongelmat liittyvät poliittiseen ohjaukseen, eli siihen, mitä on päätetty jättää kokonaan valmistelun ulkopuolelle. Oikeusministeriltä ei enempää odotettukaan, ... Lue lisää

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta perhevapaauudistukseksi

Lue lausunto pdf-tiedostona >>  Sosiaali- ja terveysministeriölle STM065:00/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9732/2019    Yleistä valituista periaatteista ja monimuotoisuuden ... Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriölle tasa-arvoa koskevan selonteon valmistelusta

Tulevaisuuden tasa-arvokysymykset Kysymys 1: Tavoitteiden asettamiseksi on selonteossa tarkoitus käsitellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Millaisia tulevaisuutta ennakoivia tasa-arvokysymyksiä tai ongelmia mielestänne pitäisi selonteossa painottaa? Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen ... Lue lisää

Sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteosta

Sateenkaariperheet ry kiittää ministeriötä pyynnöstä antaa tämä kirjallinen lausunto selonteon tueksi. Sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta uhkaavat edelleen useat asiat. Osa uhkista on viime vuosina lientynyt, mutta monet uhat ovat entisestään kasvaneet. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sateenkaari-ihmisten vanhemmuuteen ja, ... Lue lisää

Ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Tuemme Setan lausunnossaan>> esiin nostamia asioita koskien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä yleisesti. Tämä lausunto täydentää Setan lausuntoa nimenomaan lapsiperhekysymyksiin liittyen. Tämänhetkinen globaali tilannekuva on sellainen, jossa sateenkaari-ihmisten oikeusturvaa pyritään hyvin aktiivisesti horjuttamaan. Tätä tehdään jatkuvasti isommilla resursseilla. ... Lue lisää

Oikeusministeriölle hedelmöityshoitolain muuttamisesta

Asia: Hedelmöityshoitolain 16.2§ muuttaminen   Sateenkaariperheet ry kiittää ministeriötä mahdollisuudesta tulla kuulluksi 6.5.2020 ja antaa tämä kirjallinen lausunto lainvalmistelutyön tueksi.   Sateenkaariperheet ry kannattaa hedelmöityshoitolain 16.2§:n muuttamista muistion esittämällä tavalla siten, että naispari voi jatkossa jälleen valita myös sellaiset ... Lue lisää

Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle (kuulemistilaisuus 25.2.2020) Asia: Lausunto perhevapaauudistusta valmistelevalle työryhmälle   Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua sateenkaariperheiden kannalta tärkeästä uudistuksesta. Yleistä Perhevapaiden pitää turvata lapsen oikeus kaikkien vanhempiensa hoivaan. Lausunnon antaminen ... Lue lisää

Translainsäädännöstä sosiaali- ja terveysministeriölle

Asia: Lausunto sukupuolen vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä valmistelevalle työryhmälle Sateenkaariperheet ry kiittää työryhmää mahdollisuudesta tulla kuulluksi 26.9.2019 ja antaa tämä kirjallinen lausunto lainvalmistelutyön tueksi. Lausuntomme koskee vanhemmuusmerkintöihin, perheellistymismahdollisuuksiin ja perhe-etuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kuulemistilaisuudessa ... Lue lisää

Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle (kuulemistilaisuus 22.10.2019) Asia: Lausunto perhevapaauudistusta valmistelevalle työryhmälle Lausunto pdf-tiedostona >> Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua sateenkaariperheiden kannalta tärkeästä uudistuksesta. Yleistä Vaikka perhevapaita koskevaa lainsäädäntöä luodessa tulee soviteltavaksi ... Lue lisää

Lapsenhuoltolaista lakivaliokunnalle

Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua sateenkaariperheiden kannalta keskeisen tärkeästä lakihankkeesta. Sateenkaariperheet ry on poikkeuksellisen tyytyväinen lain valmisteluun ja rohkeuteen ottaa huomioon lapsen etu moninaisissa perhetilanteissa. Hallituksen esityksessä erityisen kannatettavaa ovat lapsen oikeus tavata tosiasiallista vanhempaansa sekä ... Lue lisää

Lausunto hallituksen vastausluonnoksesta CEDAW-komitealle

Suomen kahdeksas määräaikaisraportti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta   Seta ja Sateenkaariperheet kiittävät mahdollisuudesta kommentoida hallituksen vastausluonnosta CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanosta. Esitämme luonnoksesta seuraavat huomiot: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien ... Lue lisää

Lapsenhuoltolain uudistamisesta ministeriölle

Asia: Lausunto oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamisesta Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua sateenkaariperheiden kannalta keskeisen tärkeästä lakihankkeesta. Yleistä Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksessa erityisen kannatettavaa ovat lapsen oikeus tavata tosiasiallista vanhempaansa sekä laajennettu mahdollisuus sopia huoltajuudesta, ... Lue lisää

Nimilain uudistuksesta valiokunnalle

Asia: Lausunto lakivaliokunnalle etu- ja sukunimilaista HE 104/2017 vp Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua. Yleisiä huomioita Uudistuksen lähtökohdat Lapsen edun olisi tullut olla nimilain keskeinen lähtökohta, kun on kyse lapsen omasta etu- tai sukunimestä. Kuitenkin esityksessä lapsen etu alistetaan paikoittain muille eduille. Sukunimisuoja ... Lue lisää

Nimilain uudistuksesta ministeriölle

Asia: Lausunto oikeusministeriölle nimilain uudistamisesta Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua. Yleisiä huomioita Uudistuksen lähtökohdat Lapsen edun tulisi olla nimilain keskeinen lähtökohta, kun on kyse lapsen omasta etu- tai sukunimestä. Kuitenkin esityksessä lapsen etu alistetaan paikoittain muille eduille. Esimerkiksi sukunimen suoja ... Lue lisää

Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisesta

HLBTI ja lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointi  Sateenkaariperheet ry:n ja Seta ry:n huomioita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten sekä sateenkaariperheissä elävien lasten tilanteesta Suomessa LOS-raportointia varten.   Kirjainyhdistelmä HLBTI viittaa homoihin, lesboihin, bi-seksuaaleihin, trans-ihmisiin ja intersukupuolisiin ... Lue lisää