Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Opinnäytetyö sateenkaariperheistä?

Emme vallitsevien resurssiemme puitteissa pysty tarjoamaan opinnäytetöihin ohjausta emmekä rahaa, emmekä näin ollen tilaa opinnäytetöitä. Voimme kuitenkin mielellämme antaa ideoita töiden aiheista ja teemoista sekä kertoa, mikä auttaisi meitä eteenpäin tekemässämme työssä.

Ennen kuin otat yhteyttä meihin, ota selvää mitä tutkimustietoa ja millaisia opinnäytetöitä sinua kiinnostavasta aiheesta on saatavilla. Sopiva tutkimusaihe on sellainen, josta ei vielä tiedetä riittävästi.

 

Tällä hetkellä Sateenkaariperheet ry:llä olisi tarvetta muun muassa seuraavanlaisille töille:

 

AMK-opinnäytetyöt:

 • Eri alojen ammattilaisille suunnattuja täsmämateriaaleja Sateenkaariperheiden erityistilanteista
 • Kirjallisuuskatsauksia ja tiedonhakuja sateenkaariperheaiheista

 

Pro Gradut:

 • Perheiden arjen ja palvelukokemusten tarkastelua eri aloilta
 • Perheiden ja perheenjäsenten omaa ääntä kuuntelevat haastattelututkimukset

 

Väitöskirjat:

 • Perheiden arkea ja/tai palvelukokemuksia tarkastelevat tutkimukset
 • Kiintymyssuhdeteoriaa tai muita kehitysteorioita sateenkaariperheiden kannalta kartoittava tutkimus
 • Erilaisten monimuotoisten perheiden muuttuvaa asemaa EU-lainsäädännössä tarkasteleva tutkimus

 

Sosiaaliala:

 • Adoptioneuvonnat mies- ja naisparien perheissä: Hedelmällisintä saattaisi olla tutkia sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja huomioita prosessin aikana. Myös teoreettisempaan tarkasteluun vuorovaikutussuhteesta ja vallasta olisi luultavasti löydettävissä aineistoa.
 • Lastenvalvoja: Uuden hedelmöityshoitolain ja mahdollisen adoptiolain vaikutus sateenkaariperheiden ja lastenvalvojien kohtaamiseen. Miten lainsäädäntö ja byrokraattiset käytännöt edistävät ja haittaavat lastenvalvojan toimintaa lapsen edun takaajana?
 • Perhehoito: Perhehoidon ammattilaiset suhtautuvat varovaisen positiivisesti mies- ja naisparien hyödyntämiseen perhehoidon resurssina nykyistä enemmän, mutta he toivovat enemmän kokemuksia sijoituksista sateenkaariperheisiin. Jo sijaisperheinä toimineiden ja/tai heidän sosiaalityöntekijöidensä tapaustutkimuksella voitaisiin tuoda lisää tietoa.

 

Terveysala:

 • Palveluntarjoajan byrokratia: Terveyspalveluiden organisaatiot ovat usein melko byrokraattisia ja hierarkisia. Näissä olosuhteissa hyvääkään tarkoittavan ammattilaisen ei aina ole mahdollista kohdata normista poikkeavia asiakkaita. Olisi tarvetta yksittäisten organisaatioiden byrokratian ja toimintatapojen kartoitustutkimuksiin, jossa näkökulmaksi otettaisiin nimenomaan sateenkaariperheiden tarpeiden huomioiminen tai huomioonottamisen mahdollisuus organisaation rakenteessa.
 • Ammattilaisten kokemus ja tarpeet: Sateenkaariperheet ry:n työssä on kertynyt paljon tietoa sateenkaariperheiden kokemuksista eri terveyspalveluissa. Ammattilaisten kokemukset näiden kohtaamisten toisina osapuolina on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tällaisessa tutkimuksessa näkökulmaksi eivät niinkään nouse ammattilaisten esittämät toiveet asiakkaille vaan ammattilaisten kokemat tiedontarpeet ja toiveet organisaatioilleen.
 • Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen: Sateenkaariperhekyselyn (2006) perusteella voi todeta, että vaikka perheet yleisesti ovat olleet tyytyväisiä palveluihin, he eivät ole kokeneet saaneensa tukea parisuhteelleen eivätkä vanhemmuudelleen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta varhaisen tuen alueella parantaisi  sateenkaariperheiden hyvinvointia. Tutkimusten mukaan nimenomaan mies- tai naisparin parisuhteesta puhuminen on liian hankalaa lähes kaikille ammattilaisille.

 

Kasvatusala:

 • Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kohtaamiset sateenkaariperheiden kanssa: Sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia päivähoidosta on kartoitettu jo jonkin verran, mutta henkilökunnan kokemuksista on varsin vähän tietoa. Minkälaista tietoa tai tukea ammatilaiset ovat kokeneet tarvitsevansa työskentelyyn satenkaariperheen kanssa? Miten he ovat tukeneet lasta ja keskustelleet moninaisuudesta koko lapsiryhmän kanssa?
 • Opetussuunnitelman tavoitteet ja opetustyön käytännöt moninaisuuskasvatuksessa: Opettajille on hyvä saada avatuksi yhdenvertaisuuskasvatuksen merkitystä ja perheiden moninaisuutta, mutta myös kehittää käytännön työkaluja, joilla moninaisuutta voisi käsitellä eri aineiden oppitunneilla.
 • Sateenkaariperheissä elävien 7-9-vuotiaiden lasten kokemukset: Tutkimushankkeessamme on tarkoitus haastatella 7-9-vuotiaita sateenkaariperheen lapsia syksyllä 2016. Haluatko olla mukana kehittämässä metodologiaa tai haastattelemassa lapsia eri puolilla Suomea? Tutkimus voisi sopia pro gradu-työksi esimerkiksi psykologian tai kasvatustieteen alalla.

 

Ota yhteyttä tutkija Kia Aarnioon, jos olet tekemässä opinnäytetyötä tai olet jo tehnyt sellaisen ja haluat saattaa tulokset Sateenkaariperheet ry:n tietoon.

 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama